Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Klinika za bolesti zavisnosti

 

Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti: Prim. dr Ivica Mladenović spec. psihijatrije, subspecijalista bolesti zavisnosti

Glavna  medicinska sestra : Milka Javor ,vmc

Klinika za bolesti zavisnosti bavi se dijagnostikom, lečenjem i prevencijom sledećih poremećaja: zavisnost od alkohola, zavisnost od tableta, zavisnost od PAS (osim opijata), zavisnost od video igara i kompjutera i patološko kockanje. Metodološka doktrina se bazira na činjenici da su mentalni poremećaji bio-psiho-socijalne prirode, tako da je pristup lečenju integrativan, individualizovan i orijentisan na osobu, a ne na dijagnostičku kategoriju. U okviru Klinike primenjuje se sistemska terapija bolesti zavisnosti, što podrazumeva neki vid obaveznog uključivanja porodice i socijalnog okruženja (radna sredina, škola, centar za socijalni rad, pravosudni organi). Klinika ima 2 porodična kluba u kojima pacijenti i njihove porodice po završenoj intenzivnoj fazi nastavljaju proces rehabilitacije i socijalne reintegracije(„Klub Palmotićeva“ i „Klub Paunova“).Viši nivo pružanja usluga (porodična terapija, individualna, grupna terapija, socioterapija, farmakoterapija, okupaciono-radna terapija), pruža se u okviru sledećih organizacionih jedinica:

Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti (kapacitet 28 postelja), na kojem se tretiraju pacijenti sa težom kliničkom slikom (apstinencijalni sindrom, telesna oštećenja, kao i pacijenti sa komorbidnim mentalnim poremećajima čije lečenje je otežano u vanbolničkim uslovima ili u dnevnoj bolnici.

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti „Prim. dr Zoran Stanković“, sa brojem mesta 25, u koju se primaju pacijenti sa članovima porodice i u kojoj se sprovodi program sistemske porodične terapije po individualnom planu za svakog pacijenta.

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti „Prim. dr Branko Gačić“ (u ul. Kneginje Zorke 15), sa brojem mesta 25 takođe prima pacijente sa članovima porodice i primenjuje isti terapijski program kao i u prethodno navedenoj Dnevnoj bolnici.

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji  (u  ul. Kneginje Zorke 15), sa brojem mesta 20, prima na lečenje adolescente uzrasta 12-18 godina, sa znacima zloupotrebe i/ili zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci sa roditeljima ili starateljima kao saradnicima u lečenju.

U svim organizacionim jedinicama Klinike terapijski program se sprovodi u tri faze:

  1.  pripremno-orijentaciona faza, 3-7 dana,
  2.  intenzivna faza, 6-10 nedelja,
  3. produžno-rehabilitaciona faza, 1-2 godine, u vanbolničkim uslovima kroz sledeće terapijske forme: porodične grupe za produženo lečenje bolesti zavisnosti i porodični klubovi za osobe sa problemom bolesti zavisnosti.

  Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti

 

Šef Kliničkog odeljenja za bolesti zavisnosti: Prim. dr Goran Lažetić spec. psihijatrije

Glavna medicinska sestra : Milka Javor, vms

Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti sprovodi celodnevni hospitalni tretman pacijenata sa problemom zavisnosti. Za vreme lečenja na odeljenju neophodna je saradnja i aktivno učešće makar jednog člana porodice,a po potrebi u terapijski proces uključuje se i veći broj članova porodice.

Na odeljenje se primaju pacijenti oba pola sa:

  • izraženim apstinencijalnim simptomima koji onemogućuju uspostavljanje apstinencije u vanbolničkim uslovima
  • izraženim psihijatrijskim tegobama i poremećajima i/ili dvostrukim dijagnozama, a čije je psihičko stanje takvo da mogu da se uključe i prilagode principima „terapijske zajednice“ koji se sprovode na odeljenju
  • adolescenti (u pratnjiroditelja-staratelja) po proceni tima klinike

Kapacitet bolnice: 28 postelja

KUĆNI RED:

.         6:00 Ustajanje
·         6.00-6:30 Jutarnja toaleta i sređivanje sobe
·         6:40-7:00 Kafe pauza
·         7:00-7:30 Sastanak saveta terapijske zajednice
·         8:15-8:30 Vizita
·         8:30-9:00 Doručak
·         9:00 Jutarnja terapija
·         9:30-11:30 Sastanak terapijske grupe
·         11:30-12:30 Pauza
·         12:30-12:45 Sastanak terapijske zajednce i „antialkoholik“
·         13:30-14:00 Ručak
·         14:15 Podela popodnevne terapije
·         14:30 Aktivni odmor (redakcija, biblioterapija)
·         15:30 Kafe pauza
·         16:15 Edukativne grupe
·         17:30 Večera
·         18:30 Telefonski razgovori sa članovima porodice
·         19:30 TV Dnevnik
·         20:15 Podela večernje terapije
·         20:30-21:45 Učenje (od 21:00-21:15) pauza
·         22:15 Povečerje, odlazak na spavanje

Kontakt i obaveštenja

Telefon:
+38111 3307516
E-mail:
odeljenje.za.bolesti.zavisnost@imh.org.rs
Radno vreme:
00-24 č


    Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti 

       “Prim.dr Zoran Stanković”

 

Šef Dnevne bolnice: Prim. dr Ivica Mladenović spec.psihijatrije

Glavna sestra Dnevne bolnice: Sonja Pajić, vms

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti oformljena je 1969. godine, kao savremeni vid tretmana bolesti zavisnosti, i prva jedinica za poluhospitalni tretman zavisnika  u tadašnjoj SFRJ. Prilikom obeležavanja 45 godina rada, 2014.godine, Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti dobija naziv po Dr Zoranu Stankoviću –dugogodišnjem šefu dnevne bolnice i promoteru sistemske grupne i porodične tarpije.

Terapijski proces u Dnevnoj bolnici odvija se kroz 2 programa:

  1.  Program porodične terapije bolesti zavisnosti
  2.  Psihoedukativni program

U Program porodične terapije primaju se pacijenti sa članovima porodice, i kroz kompleksan i sveobuhvatan program radi se na promeni celog porodičnog sistema.Terapijski program odvija se svakog radnog dana od 9-13č i traje 10-12 nedelja.  Pored dugogodišnjih klasičnih programa za tretman zavisnosti od alkohola i PAS, u ovoj organizacionoj jedinici sprovode se savremeni programi za tretman „nehemijskih zavisnosti“, tj. zavisnosti od video igara (interneta) i patološkog kockanja.

Psihoedukativni program predstavlja modifikovani standardni program, sa ciljem održavanja apstinencije, edukacija iz oblasti aktuelne bolesti zavisnosti i rad na usvajanju pravila za uspešnu apstinenciju. Trajanje ovog programa je 6 nedelja, i odvija se radnim   danom  od 12 – 13.30č.

Kapacitet bolnice: 25 mesta

Kontakt i obaveštenja

Telefon:
+38111 3307613
E-mail:
dba.palmoticeva@imh.org.rs
Radno vreme:
08-15 č (ponedeljak-petak)


   Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti

             “Prim. dr Branko Gačić”

 

Šef Dnevne bolnice: Dr Vladan Jugović spec.psihijatrije

Glavna sestra Dnevne bolnice: Jelena Bajić, vms

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti od 2014.godine nosi ime Prim.dr Branka Gačića jedne od najvećih figura naše alkohologije i osnivača istoimene beogradske škole. Dnevna bolnica za bolesti zavsinosti “Prim. dr BrankoGačić” osnovana je daleke 1978. godine, a 1982. premeštena je u Paunovu ulicu. U okviru Dnevne bolnice funkcioniše dispanzer svakog radnog dana u prepodnevnim i popodnevnim satima. Primaju se zavisnici sa članovima porodice u kojoj  se sprovodi program sistemske porodične terapije po individualnom planu za svakog pacijenta.

Kapacitet bolnice: 25 mesta

Kontakt i obaveštenja

Adresa:
Kneginje Zorke 15,11000 Beograd
Telefon:
+38111 2666166
E-mail : cptzz@imh.org.rs

Radno vreme:
08-20 č (ponedeljak-petak)


Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji

 

 Šef Dnevne bolnice: Dr Vladan Jugović spec. psihijatrije

 Glavna sestra Dnevne bolnice: Jelena Bajić, vms

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji osnovana je 2003. godine, i predstavlja jedinstvenu dnevnu bolnicu za populaciju mladih uzrasta 12-18 godina sa problemom zavisnosti u Srbiji.  Dnevna bolnica radi po principima Sistemske grupne porodične terapije, što podrazumeva da u terapijski proces osim adolescenta moraju da budu uključeni i roditelji, i to ne kao pratioci, već kao kopacijenti.

Kapacitet bolnice: 20 mesta

Kontakt i obaveštenja

Adresa:
Kneginje Zorke 15,11000 Beograd
Telefon:
+38111 2664555
E-mail:  pilap@imh.org.rs

Radnov reme:
08-20 č (ponedeljak-petak)


Dokumenti:
Fotografije:
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti
Klinika za bolesti zavisnosti