Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Organizacija / Služba za farmeceutsku delatnost i laboratorijsku dijagnostiku

 

Organizacionu strukturu Službe čine apoteka i biohemijska laboratorija.

Bolnička apoteka Instituta za mentalno zdravlje obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i u skladu sa Dobrom apotekarskom praksom.

Farmaceutska zdravstvena delatnost podrazumeva odgovorno snabdevanje lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, obezbeđivanje racionalne farmakoterapije radi lečenja, poboljšanja i održavanja kvaliteta života pacijenata, koje zaposleni u bolničkoj apoteci obavljaju u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima.

Osnovna delatnost ove Službe vezana je za lečenje mentalnih poremećaja ali i prevenciju pojave neželjenih dejstava, pogrešne upotrebe i/ili zloupotrebe psihoaktivnih lekova.

Nadležnost ove organizacione jedinice je i analiza potrošnje po principima farmakoepidemiologije i farmakoekonomike, prikazivanju rezultata i primeni u unapređenju farmakoterapije.

Biohemijska laboratorija opremljena je savremenim biohemijskim i hematološkim aparatima i ostalim sredstvima i materijalima neophodnim za kvalitetnu laboratorijsku dijagnostiku. Kontrola rada se vrši svakodnevno standardizovanim kontrolnim serumima i krvlju, te dva puta godišnje i spoljašnjim kontrolama.U okviru Službe rade se različite analize iz oblasti medicinske biohemije (biohemijske analize, analize urina, testovi detekcije narkotika iz urina, hematološke analize, koncentracija lekova).

Sistem kvaliteta Služba ostvaruje poštujući princip usmerenosti na korisnike, lekare i pacijente – pružanjem kvalitetne i pravovremene usluge, informisanjem i usavršavanjem, tačnim i pravovremenim nalazima.Sve navedeno ostvaruje se izuzetnim angažovanjem svih zaposlenih u Službi za farmaceutsku delatnost i laboratorijsku dijagnostiku, kao i podrškom Uprave Instituta za mentalno zdravlje.

U okviru Službe formiran je Kabinet za kliničke studije koji se bavi izvođenjem i praćenjem kliničkih studija u Institutu za mentalno zdravlje.

Šef službe:

Magistar farmacije, Aleksandra Todorović

Glavna sestra službe:

Apoteka: Magistar farmacije, Aleksandra Todorović

Kontakt: 011 33 07 597


Kabinet za kliničke studije

 

Institut kao vrhunska nastavno naučna i zdravstvena ustanova u našoj zemlji izvodi različite industijski sponzorisane kliničke studije. Ove studije se simultano odigravaju u velikom broju drugih centara u svetu na različitim zemljama i različitim kontinentima. Učešće u kliničkim studijama je dobrovoljno i u je skladu sa postulatima dobre liničke prakse. Kliničke studije se izvode tek nakon dobijanja saglasnosti kako odgovarajućih regulatornih tela Republike Srbije tako i saglasnosti Centralnog Etičkog odbora. U institutu se izvodeneurološke studije, psihijatrijske studije na adultnoj populaciji i dečije psihijatrijske studije. Studije izvode kvalifikovani stručnjaci Istituta i edukovane medicinske sestre. Posebna pažnja i briga posvećuje se učesnicima studija što uz najsavremenije i najpotpunije praćenje somatskog (npr brojne laboratorijske i internističke pretrage)  pored psihijatrijskog stanja pacijenta garantuje najveći nivo nege i tretmana učesnika studija.

Šef  Kabineta za kliničke studije :

 Doc.dr Čedo Miljević, spec. psihijatrije, naučni saradnik

 Kontakt: tel 011/3307643