Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Aktuelna istraživanja na IMZ
Etički kodeks – Dobra naučna praksa (2004)
Pravilnik o vrednovanju NIR – Sl.Glasnik (2016)

Prijavljivanje istraživanja na Institutu za mentalno zdravlje

Univerzetet u Beogradu: Nauka (korisne informacije)

2022

 

08/2022

Naziv: Značaj negativnih životnih iskustava u razvoju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i kockanja

Glavni istraživač: Dragica Bogetić

Mentor: prof. dr Aleksandar Jugović (FASPER)

Period: 2022-2023

07/2022

Naziv: Nova intervencija za implementaciju farmakogenetike u psihijatriju

Glavni istraživač: doc. dr Marin Jukić

Saradnici nosioca istraživanja: dr Petar Vuković, doc. dr Čedo Miljević, prof. dr Nađa Marić

Period: 2022-2025

06/2022

Naziv: Psihološke sklonosti komplementarnim i alternativnim tretmanima za probleme mentalnog zdravlja (KAM)
Istraživač: Snežana Mrvić, dipl. psiholog

Mentor: Doc dr Marija Branković (FMK, Univerzitet Singidunum)

Period: 2022

05/2022

Naziv: Proučavanje efekata mirkodelecije hromozoma 22 (22q11) na pojavu neurorazvojnih poremećaja i neurodegenerativnih bolesti

Glavni istraživač: prof. dr Milica Pejović-Milovančević

Saradnici: kl. asist. Vanja Mandić-Maravić, dr Roberto Grujićić, prof. Jelena Radosavljev-Kirćanski, dr Marko Jelisavčić i dr Milica Vlaisavljević

Period: 2022-2023

04/2022

Naziv: Uporedna i zasebna analiza socio-demografskih i dijagnostičkih petogodišnjih karakteristika prvih pregleda Odeljenja za specijalističko-kinsultativne preglede i Kabineta za psihoterapiju IMZ-a

Glavni istraživač: Prim. dr Olga Čolović, prof. dr Milica Pejović Milovančević

Saradnici: Kl. asist. dr Ana Munjiza Jovanović, dr Milica Vezmar, dr Mahajlo Ilić, dr Mila Jakovljević, dr Teodora Jovanović

Period  – 2022- 2025

 

03/2022

Naziv: Analiza terapije održavanja psihotičnih poremećaja u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu

Glavni istraživač: Prof. dr Nađa Marić Bojović

Saradnici: Kl. asist. dr Sanja Andrić Petrović, kl. asist. dr Vanja Mandić Maravić,kl. asist. dr Danilo Pešić, dr Ivan Ristić i dr Dušan Janković

Period  –  2022

 

02/2022

Naziv: Uticaj hortikulturneterapije na mentalno zdravlje u urbanim sredinama

Glavni istraživač: Prof. dr Olivera Vuković, prof. dr Jelena Tomićević Dubljević, dr Milica Vezmar

Saradnici: Dr Teodora Jovanović

Period  –  2022

 

01/2022

Naziv: Nesuicidalno samopovređivanje mladih: ispitivanje specifičnosti funkcije samokažnjavanja

Glavni istraživač: Ana Radanović

Mentori: Prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Ljiljana Mihić

Period  –  2022-23


 

2021

 

15/2021

Naziv: Farmakoterapija iz spektra autizma-iskustva i stavovi roditelja/staratelja

Glavni istraživač: Kl. asist. dr Vanja Mandić Maravić, prof. dr Milica Pejović Milovančević

Saradnik u istraživanju: Kl. asist. dr Milutin Kostić, dr Roberto Grujičić, dr Jelena Vasić, dr Sanja Leštarević, dr Jovana Maslak

Period izrade – 2021- 22

 
14/2021

Naziv: Suicidalno ponašanje dece i mladih u toku pandemije COVID-19 

Glavni istraživač – Prof. dr Milica Pejović Milovančević

Saradnici – Dr Darja Šegan

Period  –  2021

13/2021

Naziv: Pilot istraživanje uticaja psihosocijalne intervencije DIALOG+ na kvalitet života pacijenata obolelih od epilepsije

Glavni istraživač: Doc. dr Maja Milovanović

Saradnici: Prof. dr Nađa Marić, Jana Sarić, Mr sci, Aleksandra Parojčić, Dr Ivan Ristić

Period izrade –  2021-2022

12/2021

Naziv: Standardizacija upitnika Inventar izjava o samopovređivanju (Inventory of Statements about Self-Injury – ISAS) i o odnosu prema lečenju i Discord aplikaciji pacijenata koji se samopovređuju

Glavni istraživač: Kl. asist. dr Milutin Kostić

Saradnik u istraživanju: Dr Sanja Leštarević, Ana Radanović, Dr Jelena Vasić

Period izrade – 2021- 2022.

11/2021

Naziv: Kliničko iskustvo/intuicija psihijatara u brzoj proceni prognoze pacijenta u akutnom pogoršanju – studentski rad

Glavni istraživač – Kl. asist. dr Milutin Kostić

Saradnici – Uroš Miladinović

Period izrade – 2021- XII 2021.

10/2021

Naziv:Dijagnostika neafektivnih psihoza zasnovana na NMR metabolomici

Glavni istraživač: Boris M Mandić, dr sci, naučni saradnik (PMF)

Saradnici: Doc. dr Čedo Miljević

Period izrade –  2021-2026.

09/2021

Naziv: Međunarodna studija o traumi u vezi sa porođajem- International Survey of Childbirth-related Trauma (INTERSECT)

Glavni istraživač: Prof. Dr Susan Ayers

Saradnik u istraživanju: Kl. asist. dr Maja Milosavljević

Period izrade – 2021- 2023.

08/2021
Naziv: Karaktesistike ličnosti adolescenata sa problemom zavisnosti od interneta

Glavni istraživač – Anđelija Dimović (Prof. Tamara Džamonja-Ignjatović)

Saradnici – Marko Kalanj, Nikola Ljubičić, Branko Ristić, Tanja Adamović, Dr Dragan Pajić, Dr Svetislav Mitrović

Period izrade  – 2021

07/2021

Naziv: Uticaj art terapije na poboljšanje psihijatrijskih simptoma

Glavni istraživač – Dr Teodora Jovanović (Dr Milica Vezmar)

Saradnici – Kl. asist. Milutin Kostić, dr Sanja Stupar, dr Jelena Buzejić, Branka Sudar

Period izrade –  2021.

06/2021

Naziv: Procena efektivnosti programa Kreativni prostor za mentalno zdravlje u unapređenju kvaliteta života psihijatrijskih korisnika

Glavni istraživač - Maša Vukčević Marković, PhD,

Saradnici - Irena Stojadinović-PIN, doc. dr Bojana Pejušković

Period izrade –  2021-2022
05/2021

Naziv: Ispitivanje dezintegracije kao individualne karakteristike kod osoba sa poremećajima iz spekra psihoze

Glavni istraživač - Dr Ivan Ristić

Mentor - Prof. dr Nađa Marić Bojović

Ko-mentor - Prof. dr Goran Knežević

Saradnik u istraživanju - Doc. dr Čedo Miljević

Publikacije:

  • Ristić I, Knežević G, Ignjatović Ristić D, Miljević Č, Jerotić S, Marić N. Do people diagnosed with psychosis
    spectrum disorders share the same personality space with the general population? Big Five
    complemented by the proneness to psychotic-like experiences/ behaviors. – under review
 
04/2021

Naziv: Istraživanje kvaliteta života osoba sa epilepsijom

Glavni istraživač - Žarko Vukašinović (Prof. dr Jadranka Maksimović)

Saradnici - Doc. dr Maja Milovanović, Prim. dr Nevenka Buder, Dr Mirjana Jovanović, Dr Vlada Radivojević, VMS Snežana Zlatanov

Period izrade –  2021
03/2021
Naziv: Uloga ličnosti, iracionalnih uverenja i ranih privrženosti u objašnjenju zavisničkog ponašanja
 
Glavni istraživač – Doc. dr  Snežana Filipović
 
Saradnici - Prof. dr Goran Knežević, Doc. dr Olivera Vuković, Dr sci Ivana Peruničić i Prim. dr Ivica Mladenović
 
Period izrade –  2021-2025
02/2021

Naziv: Istraživanje kognitivno-bihejbioralnih aspekata u pandemiji COVID-19

Glavni istraživač – Kl. asist. dr Marija Mitković Vončina

Saradnici –Prof. dr Milica Pejović Milovančević, Doc. dr Miodrag Stanković

Period izrade –  2021-
01/2021

Naziv: Učestalost i vrsta propisanih antidepresiva na psih. kliničkim odelj. od 2013. do 2017. godine

Istraživač – Asist. dr Maja Milosavljević

Mentor – Doc. dr Olivera Vuković

Period izrade –  Jan-April 2021

2020

 

17/2020               
Naziv: Razlike u usamljenosti psihijatrijskih pacijenata u odnosu na dijagnozu

Istraživač – Dr Jelena Buzeić

Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić

Period izrade –  decembar 2020 – februar 2021
16/2020               
Naziv: Odnos pacijenata prema lečenju, lekarima, savetima i informisanost

Istraživač – Dr Teodora Jovanović

Glavni istraživač – Asist. dr Milutin Kostić

Period izrade –  decembar 2020 – april 2021
15/2020
Naziv: Analiza povezanosti insulinske rezistencije i depresije u tipu 2 dijabetesa

Istraživač – Asist. dr Jelena Stanarčić Gajović

Članovi istraživ. tima – Doc. dr Olivera Vuković, Asist. dr Milutin Kostić, Dr Nikola Jovanović

Mentor – Prof. Dr Aleksandra Jotić

Period izrade  - 2021

12/2020

Naziv: Istraživanje prevalencije zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci i psiholoških korelata kod mladih migranata u Srbiji

Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. dr Milica Pejović-Milovančević

Saradnici  – DEAPS i Filozofski fakultet UB

Publikacije:

09/2020

Naziv: Polne razlike u sinergističkom efektu aktivacije oksitocinergičke i serotonergičke neurotransmisije u tretmanu depresije – translaciona studija

Kordinator iz IMZ  –  Doc. dr Bojana Pejušković

Glavni istraživač – Prof. dr Vesna Pešić (FarmFUB)

Period izrade –  maj 2021 – maj 2024

06/2020

Naziv: Validacija Stanfordske skale socijalnih dimenzija (SDSS) za procenu neurorazvojnih poremećaja na srpskom uzorku

Glavni istraživač – Kordinator iz IMZ  – Prof. dr Milica Pejović-Milovančević

Centri uključeni u istraživanje – Dr Mirko Uljarević i Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia

Period izrade –  jul 2020 – jul 2021

05/2020

Naziv: Duševne smetnje nakon pandemije COVID-19 populacije koja se obraća Institutu za mentalno zdravlje

Nosilac projekta - Prof. dr Nađa P. Marić

Organizaciona podrška - Prof. dr Milica Pejović Milovančević i Doc. dr Čedo Miljević

Savetnici na projektu - Doc. dr Olivera Vuković i Prim. dr Olga Čolović, dr sci, supspecijalista psihoterapije (tele-intervencija)

Učesnici u istraživanju - Doc. dr Bojana Pejušković, dr Biljana Lukić, dr sci med Maja Milosavljević, klin. asist., dr sci med Milutin Kostić, klin. asist., dr sci med Vanja Mandić Maravić, klin. asist., dr sci med. Ana Munjiza, klin. asist., mr sci Aleksandra Parojčić, klin. psiholog i Tijana Vraneš, klinički psiholog, dr Ana Podgorac, dr Milica Vezmar, dr Mihailo Ilić,  dr Jovana Maslak, Dr Miloš Lazarević, Dr Roberto Grujičić i dr Neda Ognjanović

Publikacije:

03/2020

Naziv: Razvoj nove skale za procenu neželjenih efekata lekova (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Nosilac istraživanja na IMZ - Doc. dr Olivera Vuković

Glavni istraživač - Kostas N. Fountoulakis

Period izrade – 2021

02/2020

Naziv: Studija praćenja efikasnosti sertralina i escitaloprama: optimizacija doziranja na osnovu jetrinih izoenzima

Glavni istraživač – Doc. Dr Marin Jukić, Farmaceutski fakultet UB (nosilac projekta : „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Učesnici u istraživanju sa IMZ - Doc. Dr Čedo Miljević, Doc. Dr Olivera Vuković, Asist. Dr Milutin Kostić, Asist. Dr Maja Milosavljević i Dr Dunja Ranđelović

Saradnik na projektu - Prof. dr Nađa P. Marić

Više o istraživanju

01/2020

Naziv:  Trauma i socijalna kognicija – analiza povezanosti kod mladih sa poremećajima iz anksiozno-depresivnog spektra

Doktorant - Dr Miloš Lazarević

Mentor -  Prof. dr Nađa P. Marić

Period izrade 2020


2019

 

05/2019

Naziv: Oprezno praćenje depresivne epizode

Istraživači- dr Milutin Kostić

Glavni istraživač-dr Ana Munjiza; dr Danilo Pešić; dr Vanja Mandić Maravić; dr Ana Podgorac; dr Milica Vezmar; dr Marija Spasić; dr Jelena Drakulić

Period izrade 2019-2021

01/2019

Naziv: Istraživanje koncentracije neuroaktivnih amina, metabolita kinureninskog puta i citokina i zastupljenost genetskih varijanti kod pacijenata sa poremećajem iz spektra autizma.

Istraživači: Prof. dr Miroslav Savić, glavni istraživač (Farmaceutrski fakultet); Van. prof. dr Milica Pejović Milovančević

Glavni istraživač-Mast. biol Anja Santrač; dr Aleksandar Obradović; doc. dr Ivan Jančić; Vanja Mandić Maravić; dr Roberto Grujičić; dr Ana Munjiza; dr Jovana Maslak; doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

Period izrade 2019-2021


2017

 

08/2017

Naziv: Genetička osnova metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji olanzapinom i klozapinom, kao i uticaj adjuvantne terapije aripiprazola kod osoba sa razvijenim metaboličkim sindromom.

Istraživači -  dr Vanja Mandić Maravić i dr Milutin Kostić.

Period izrade - 2017


2015

 
01/2015

Naziv: Evaluacija efekta psihoterapije.

Glavni istraživači -  Dr Olga Čolović

Publikacije:

 


Dalje: Arhiva