Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Служба за фармецеутску делатност и лабораторијску дијагностику

 

Организациону структуру Службе чине апотека и биохемијска лабораторија.

Болничка апотека Института за ментално здравље обавља фармацеутску здравствену делатност у складу са Законом о здравственој заштити,Законом о лековима и медицинским средствима, Законом о здравственом осигурању, као и у складу са Добром апотекарском праксом.

Фармацеутска здравствена делатност подразумева одговорно снабдевање лековима и одређеним врстама медицинских средстава, обезбеђивање рационалне фармакотерапије ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената, које запослени у болничкој апотеци обављају у сарадњи са другим здравственим радницима.

Основна делатност ове Службе везана је за лечење менталних поремећаја али и превенцију појаве нежељених дејстава, погрешне употребе и/или злоупотребе психоактивних лекова.

Надлежност ове организационе јединице је и анализа потрошње по принципима фармакоепидемиологије и фармакоекономике, приказивању резултата и примени у унапређењу фармакотерапије.

Биохемијска лабораторија опремљена је савременим биохемијским и хематолошким апаратима и осталим средствима и материјалима неопходним за квалитетну лабораторијску дијагностику. Контрола рада се врши свакодневно стандардизованим контролним серумима и крвљу, те два пута годишње и спољашњим контролама.У оквиру Службе радe се различитe анализe из области медицинске биохемије (биохемијске анализе, анализе урина, тестови детекције наркотика из урина, хематолошке анализе, концентрацијa лекова).

Систем квалитета Служба остварује поштујући принцип усмерености на кориснике, лекаре и пацијенте – пружањем квалитетне и правовремене услуге, информисањем и усавршавањем, тачним и правовременим налазима.Све наведено остварује се изузетним ангажовањем свих запослених у Служби за фармацеутску делатност и лабораторијску дијагностику, као и подршком Управе Института за ментално здравље.

У оквиру Службе формиран је Кабинет за клиничке студије који се бави извођењем и праћењем клиничких студија у Институту за ментално здравље.

Шеф службе:

Магистар фармације, Александра Тодоровић

Главна сестра службе:

Апотека: Магистар фармације, Александра Тодоровић

Контакт: 011 33 07 597


Кабинет за клиничке студије

 

Институт као врхунска наставно научна и здравствена установа у нашој земљи изводи различите индустијски спонзорисане клиничке студије. Ове студије се симултано одигравају у великом броју других центара у свету на различитим земљама и различитим континентима. Учешће у клиничким студијама је добровољно и у је складу са постулатима добре линичке праксе. Клиничке студије се изводе тек након добијања сагласности како одговарајућих регулаторних тела Републике Србије тако и сагласности Централног Етичког одбора. У институту се изводенеуролошке студије, психијатријске студије на адултној популацији и дечије психијатријске студије. Студије изводе квалификовани стручњаци Иститута и едуковане медицинске сестре. Посебна пажња и брига посвећује се учесницима студија што уз најсавременије и најпотпуније праћење соматског (нпр бројне лабораторијске и интернистичке претраге)  поред психијатријског стања пацијента гарантује највећи ниво неге и третмана учесника студија.

Шеф  Кабинета за клиничке студије :

 Доц.др Чедо Миљевић, спец. психијатрије, научни сарадник

 Контакт: тел 011/3307643