Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Пацијенти / Клубови

 

 СОЦИОТЕРАПИЈСКИ КЛУБ ЧЕТВРТКОМ

 

У клубу се спроводи социотерапија и рехабилитација лечених пацијента који болују од хроничних психијатријских поремећаја, којом се унапређује опоравак пацијената са циљем обогаћивања и побољшавања социјалних и животних услова. Клуб омогућава пацијентима да један део дана проведу у средини где се ствара осећај припадности групи и заједници и редукује осећај усамљености. Размењују се искуства међу пацијентима, договара се о заједничим акцијама,организују се различите друштвене активности, дружи се и забавља.

Чланови клуба састају се сваког четвртка после подне од 14 до 18 часова у Одељењу за специјалистичко консултативне прегледе одраслих Института за ментално здравље.

Сваки састанак клуба има одређену тему чији су садржаји различити, од стручних предавања терапеута, преко предавања које организују чланови клуба, до тема забавног карактера по слободном избору чланова.

У оквиру активности, пацијенти имају могућност да учествују у раду психотерапијске групе коју води Јелена Ристић Дока кл.психолог специјалиста.

Сликарске радионице у клубу се одржавају једном месечно. Циљеви ових радионица односе се на психосоцијалну подршку: на подстицање иницијативе, опажања, маште, слободе израза, на смањење пасивности, на јачање мотивације, побољшање структурисања времена и контаката међу учесницима, тј. дружења уз рад.

Како доћи у клуб?

Уз сарадњу и договор са ординирајућим психијатром Института. Чланови Клуба су искључиво пацијенти Института, и чланови њихових породица.

Ко води клуб?

Јелена Јанковић, мастер социјалног рада

Јелена Ристић Дока, кл.психолог специјалиста

Светлана Пантелић Стевановић, медицинска сестра


 ПОРОДИЧНИ КЛУБ -ПАУНОВА

 

Породични клуб Паунова основан је 10. априла 2014. године, у Дневној болници за болести зависности „Прим. др Бранко Гачић“, Института за ментално здравље.Представља вид продужене терапије засноване на принципу узајамне помоћи у терапијским оквирима структурисаним кроз рад терапеута.Учешћем у активностима Клуба, пацијенти и њихова мрежа подршке уче и усвајају функционалне обрасце понашања у свим сферама живота (друштвених односа).Специфичност Клуба огледа се у самосталности чланова при осми-шљавању, планирању и реализацији активности у којима учествују. Радом Клуба руководе терапеути који присуствују свим састанцима Клуба.

Клуб одржава редовне састанке четвртком од 18 до 20 часова у просторијама Дневне болнице „Прим. др Бранко Гачић“. ''За свакога понешто!''  -секције Породичног клуба Паунова

Активности клуба одвијају се организовано, кроз координацију представника секција и терапеута Клуба. Током прве године постојања, све реализоване активности биле су извор информација и инспирације за оснивање листа „Пауново перо“, који се издаје два пута годишње. Рад се реализује кроз организована стручна предавања терапеута, чланова клуба и гостију (по позиву), као и путем рада у

 секцијама:

 • секција за прихват нових чланова
 • секција за међуклубску сарадњу
 • клутурно-уметничка секција
 • спортска секција
 • музичка секција
 • туристичка секција 
 • секција домаћина
Секција за прихват нових чланова

Суштина рада ове Секције је да старији, едуковани и терапијски стабилни чланови, помажу новим члановима да се упознају  са радом Клуба, упућујући их на секције и тако мотивишу у отварању многобројних могућности личног ангажовања. Важан задатак је подржка да се савладају могући отпори према лечењу. Добродошлица се пружа и мрежи подршке пацијента.

Секција за међуклупску сарадњу

Остварује сарадњу са другим клубо-вима кроз посете скупшинама, узајамне радне посете, учешће у трибинама.

Културно-уметничка секција

Организује посете позориштима,  музејима и другим културним знамени-тостима; организује песничке вечери; креативне радионице декупаж или друге сличне технике. Уређује и организује издавање клупског листа  „Пауново перо“.

Спортска секција

Своје активности реализује кроз игра-њe шаха, стоног тениса и пливањa, фудбала, одбојке.

Музичка секција

Активности ове Секције односе се на интерактивно, групно креирање музи-чких композиција, уз присуство госта-музикотерапеута или самостално уз координатора музичке секције. Органи-зује предавања из терапије плесом, као и плесне радионице.

Туристичка секција

Секција организује путовања на различите дестинације у складу са интересовањима чланова Клуба.

Секција домаћина

Води бригу о евиденцији долазака, одржавању просторија Клуба,  послу-жењу током састанака чланова Клуба и током посебних догађаја.У активностима рада секција учествују сарадници у лечењу   и остали чланови породице.

О члановима....

Чланом Породичног клуба Паунова могу постати пацијенти који заврше програм  породичне терапије болести зависности,  психоедукативни програм, као и пацијенти на диспанзерском третману Дневне болница „Прим др Бранко Гачић“, уз претходни договор ординирајућег лекара и терапеута Клуба.


       СОЦИОТЕРАПИЈСКИ ПОРОДИЧНИ КЛУБ ОСОБА ЛЕЧЕНИХ ОД БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ-ПАЛМОТИЋЕВА

 

Социотерапијски породични клуб особа лечених од болести зависности - СТПК „Палмотићева“, основан је 16.03.1963. године. Оснивачи клуба су проф. др Душан Петровић и соц. рад. Јовица Потребић – први терапеут клуба. Најстарији је, најорганизованији и највећи клуб у Србији. Представља вид продужене терапије засноване на принципу узајамне помоћи у терапијским оквирима структурисаним кроз рад терапеута.

У Клубу лечени пацијенти и чланови њихових породица уче и усвајају функционалне обрасце понашања у свим сферама живота.Специфичност Клуба је у томе да чланови осмишљавају, планирају и реализују све активности у којима учествују. Радом Клуба руководе терапеути који присуствују свим састанцима Клуба.

Клуб одржава редовне састанке четвртком од 16-19.30 часова у просторијама Дневне болнице Клинике за болести зависности. Сваком састанку Клуба присуствује око 40 чланова, а доста чланова  активно је преко 5 година.

О активностима...

Активности Клуба могу се поделити на активности које се одвијају у клупским просторијама и ван њих. Главна активност сваког четвртка је централна тема која сe oдржавa у термину од 18-19 часова. Садржаји тема су различити :

 •   стручна предавања терапеута
 •  предавања чланова клуба
 •   трибине о лечењу болести зависности
 •   теме забавног карактера 
 •    теме по слободном избору чланова
 •   теме гостију - чланова других клубова лечених алкохоличара.

Значајан део активности чланова реализује се и осталим данима ван просторија Клуба.

Због великог броја чланова, активности Клуба реализују се кроз рад секција.

Културно-информативна секција

Организује посете позоришту,  музејима и другим културним знаменитостима. Уређује и организује издавање клупског листа  „Освит“.

Секција за међуклупску сарадњу

Остварује сарадњу са другим клубовима кроз посете скупшинама, узајамне радне посете, учешће у трибинама.

Планинарска секција

Активности ове Секције су организације излета и дружења у природи.

Секција домаћина

Води бригу о одржавању просторија Клуба, о евиденцији долазака и раду кафе кухиње.

Секција за прихват нових чланова

Суштина рада ове Секције је да старији, едуковани и терапијски стабилни чланови, помажу млађим да савладају отпоре према лечењу користећи сопствена искуства.

У свим активностима рада секција учествују сарадници у лечењу и остали чланови породице.

О члановима....

 Чланом Социотерапијског породичног клуба „Палмотићева“,  могу постати пацијенти (и чланови њихових породица) који заврше програм  системске терапије болести зависности,психоедукативни програм, као и пацијенти на диспанзерском третману Клинике за болести зависности, уз претходни договор ординирајућег лекара и терапеута Клуба.


КЛУБ-ПАСАЖ

 

Клуб за адолесценте „Пасаж“, отворен је свакoг првoг  уторка  у месецу од 17 до 20ч и намењен пацијентима који су завршили хоспитално лечење у Дневној болници за адолесценте.Клуб ради по принципима социотерапијске групе која делом користи технику групне анализе усмерене ка релационим поремећајима, а делом технику експресивне терапије, све у циљу успостављања стабилне ремисије и превенције рецидива менталних поремећаја адолесцената и младих.

Клуб воде психијатар – психотерапеут и медицинска сестра, а у реализовање креативних активности директивно се укључују пацијенти. То резултира честим изложбама фотографије, читањем споствене поезије и прозе, разменом искустава у конкурисању за стипендије и са путовања, као и есејистичким извештајима по повратку адолесцената са њих. У оквиру „Пасажа“ повремено се формирају вршњачке групе самопомоћи, које су активне у борби за људска права, у превенцији самоубиства младих и дестигматизацији менталних поремећаја.

Значајно је поменути и размену искустава за адекватно представљање личних способности, те показивање иницијативе за укључивање у радну средину, некада и кроз заједничко учешће, што повећава социјалну ефикасност и представља важан показатељј раста и развоја адолесцената на путу самосталности.


  КЛУБ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА

 

Клупским активностима, једног дана у седмици, обезбеђују су консултације за све заинтересоване који желе боље да упознају и схвате проблеме са којима се популација трећег доба сусреће. Свим заинтересованим клијентима и корисницима биће омогућена социотерапија кроз дружења, релаксацију, креативну мануелну делатност и менталну активност. Запослени у Кабинету, едуковани су да у сваком тренутку помогну свима који желе да се ангажују око неге и бриге о старим лицима.
Када?
Понедељак: 13.00 – 20.00
Зашто?
Овде смо због Вас, да Вам помогнемо у решавању проблема са којима се сусрећете и олакшамо тегобе које Вам ометају свакодневно функционисање.