Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
О институту / Стручна тела

Стручни савет

Стручни савет је саветодавни орган директора и управног одбора здравствене установе. Чланови стручног савета су здравствени радници и здравствени сарадници са стеченим високим образовањем које, на предлог организационе јединице здравствене установе, именује директор. У раду стручног савета учествује и главна сестра - техничар здравствене установе.

Стручни савет састаје се најмање једном у 30 дана.

 Надлежност стручног савета је да:

 • разматра и одлучује о питањима стручног рада здравствене установе;
 • доноси годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој установи до 31. децембра текуће године за наредну годину;
 • прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој установи;
 • предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у здравственој установи;
 • сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада у здравственој установи, који доставља директору здравствене установе до 31. јануара текуће године за претходну годину;
 • доноси годишњи план унапређења квалитета стручног рада, као и годишњи план стручног развоја здравствене установе, који доставља директору и комисији за унапређење квалитета здравствене заштите до 15. фебруара текуће године;
 • доноси предлог годишњег плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника до 1. септембра текуће године за наредну годину;
 • обавља и друге послове утврђене статутом здравствене установе. Стручни савет Института именован је одлуком директора Института и ради у складу са Пословником о раду стручног савета.

Чланови Стручног савета су:

 • Прим. др Ивица Младеновић, спец. психијатрије – председник
 • Др сц. мед.др Жељка Кошутић, спец. психијарије – заменик председника
 • Доц. др  Маја Миловановић,  спец. неурологије
 • Проф. др Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије, члан.
 • Проф. др Нађа Марић Бојовић, спец. психијатрије

 

Стручни колегијум

 • Стручни колегијум Института је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове.
 • Ставови, мишљења и предлози Стручног колегијума достављају се директору у писменој форми.
 • Стручни колегијум чине помоћник директора, руководиоци организационих јединица и главна сестра Института.
 • Стручни колегијум Института састаје се најмање два пута месечно.
 • Седнице стручног колегијума сазива и њима руководи директор Института и ради у складу са Пословником о раду стручног колегијума.

Стручни Колегијум чине помоћници директора, руководиоци организационих јединица и главна сестра. Радом стручног колегијума руководи директор Института

 

Етички одбор

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права детета, као и кодекса понашања запослених у Институту.Етички одбор Института именује директор Института на предлог стручног савета.За члана етичког одбора може бити именовано лице које се у обављању професије истиче у поштовању моралних и етичких начела медицинске струке.

            Надлежност етичког одбора је да:

 • прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности и предлаже мере за њихово унапређење;
 • прати и анализира спровођење кодекса понашања запослених и предлаже мере за њихово унапређење;
 • даје сагласност за спровођење научних истраживања у области здравства, медицинских истраживања, истраживања у области јавног здравља, као и да прати њихово спровођење;
 • разматра етичка питања и доноси одлуке у вези са узимањем делова људског тела у научно-наставне сврхе, у складу са законом;
 • прати, анализира и даје мишљења о етичности односа здравствених радника, здравствених сарадника и пацијената;
 • прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, здравственој нези, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;
 • врши саветодавну функцију и разматра и друга етичка питања која су му статутом прописана у надлежност.

 Чланови етичког одбора су:

 • др Влада Радивојевић, спец. неурологије председник
 • др Биљана Лукић, спец. психијатрије заменик                             
 • др Владан Југовић, спец. психијатрије                                       
 • Проф. др Оливера Вуковић, специјалиста психијатрије, члан.                      
 • Клин. асист. др.сц. мед. др Марија Митковић Вончина, спец. психијатрије

 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Институту.
Комисију именује директор Института на предлог Стручног савета. Комисија се састаје најмање 4 пута годишње о подноси извештај о свом раду директору.

Надлежност Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите је да:

 • доносе годишњи план праћења показатеља квалитета здравствене заштите у Институту до 31. децембра текуће године за наредну годину;
 • прати показатеље квалитета здравствене заштите;
 • сачињава годишњи извештај о показатељима квалитета здравствене заштите, који се доставља директору и надлежном заводу за јавно здравље до 15.фебруара текуће године за претходну годину;
 • предлаже мере за унапређење квалитета пружања здравствене заштите и унапређење квалитета рада Института,
 • доноси годишњи план унапређења квалитета здравствене заштите у Институту, на основу годишњег извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите из тачке 3. овог става и годишњег плана унапређења квалитета стручног рада, који се доставља директору Института до 1. марта текуће године.

 Чланови комисије су:

 • Др Роза Паноски, спец. психијатрије – председник;
 • Доц. др Наташа Љубомировић, спец. психијатрије – члан;
 • Др Емина Гарибовић, спец. дечије психијатрије – члан;
 • Доц. др Ана Подгорац, спец. психијатрије – члан;
 • Јелена Бркић, дипл. правник – члан;
 • Марија Игњатовић, вмс -  члан.

 

Директор може формирати и друга стручна тела - комисије, радне групе и тимове, ради унапређења квалитета рада.