Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Актуелна истраживања на ИМЗ
Етички кодекс – Добра научна пракса (2004)
Правилник о вредновању НИР – Сл.Гласник (2016)

Пријављивање истраживања на Институту за ментално здравље

Универзетет у Београду: Наука (корисне информације)

2024

04/2024
Назив истраживања: Неуропсихолшки и психолошки профил одраслих са поремећајем пажње са или без хиперактивности
Истраживачи: Асист. Виктор Павловић, МА Снежана Мрвић
Име главног истраживача: Проф.др Нађа Марић Бојовић и  Клин.асист Вања Мандић Маравић
Период: 2024-2026

03/2024
Назив истраживања: Састав микробиоте код пацијената са поремећајем из спектра аутизма у Србији
Истраживачи: др Сања Лештаревић, Марија Михаиловић
Ментор: Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић
Период: 2024

02/2024
Назив истраживања :Метаболомичко испитивање серумских биомаркера психијатријских пацијената
Истраживач: Доц. др Чедо Миљевић
Главни истраживач: Борис Мандић
Период: 2024-2030

01/2024
Назив истраживањa: Поређење говорних записа добијених протоколом пројекта “DISCOURSE in psychosis” код оболелих од психотичних поремаћаја, оболелих од депресије и здравих контрола
Име истраживача: Јелена Васић
Ментор: Проф. др Нађа Марић Бојовић
Период: 2023-2024


2023

20/2023
Назив : Индикатори процена трансинституционализације-од психијатријских болница до затвориских установа
Главни истраживач: Академик проф.др Душица Лечић Тошевски
Име истраживача: Дуња Ранђеловић
Ментор: Проф. др Горан Михајловић
Период :2023

19/2023
Назив:  Психометријска валидација српске верзије Упитника за процену психолошке флексибилности код пацијената са епилепсијом (Psychological Flexibility in Epilepsy Questionnaire – PFEQ)
Мастер рад: Ана Вицо
Ментори: Проф. Душанка Вучинић Латас, Доц. др Маја Миловановић
Период: 2023-2024
 
18/2023
Назив:  Валидација српског превода скале Коефицијент спектра аутизма – верзија за одрасле (The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) и испитивање профила аутистичних црта код особа са различитим поремећајима из психотичног спектра
Главни истраживач: Кл. асист. др Вања Мандић Маравић
Период: 2023-2024
 
17/2023
Назив: Испитивање социјалне мреже подршке код особа са депресивним поремећајем у односу на животну доб: разлике између адолесцената и одраслих пацијената
Главни истраживач: Кл. асист. др Ана Муњиза Јовановић
Период: 2023-2024
 

16/2023
Назив:  Поремећај из спектра аутизма и епилептиформна активност – генетска основа и терапијске импликације
Докторска теза: Ђурђица Чворовић
Ментори:проф. др Милица Пејовић Милованчевић и доц. др Маја Миловановић
Период: 2023-2024
 
15/2023
Назив: Утицај одабраних генетичких полиморфизама на појаву импулсивно-компулзивних понашања у Паркинсоновој болести
Главни истраживач: Проф. др Наташа Драгашевић Мишковић
Истраживач: Др Бранислава Радојевић
Период: 2023-2027
 
14/2023
Назив:  Студија изводљивости протокола „DISCOURSE IN PSYCHOSIS" на Институту за ментално здравље
Истраживачи: Јелена Васић, Проф. др Нађа Марић Бојовић и проф. др Душица Филиповић (ФФУБ)
Период: 2023-2024
 
13/2023
Назив: Однос између афективне везаности и димензија личности код особа које пате од болести зависности
Мастер рад: Владана Раденовић
Ментор: Доц. др Ивана Перуничић Младеновић
Период: 2023

 

12/2023
Назив: Повезаност раних маладаптивних искустава и дисфункционалних уверења са склоношћу ка суицидалним покушајима
Мастер рад: Елена Стевановић
Ментор: Доц. др Ивана Перуничић Младеновић
Период: 2023-2024

11/2023
Нaзив: Улога личности и породичних односа у разумевању зависничког понашања
Мастер рад:  Алекса Стамeнковић
Ментор: Доц. др Ивана Перуничић Младеновић
Период: 2023-2024

09/2023
Назив: Испитивање алтерације про и антиинфламаторних цитокина код особа са психотичним поремећајима у односу на искуство злостављања у детињству
Главни истраживач: Кл. асист. др сци. мед. Ана Муњиза Јовановић
Период: 2023-2026

08/2023
Назив: Психоимунолошке карактеристике особа са депресивним поремећајем и њихова повезаност са инфекцијом Токсопласмом гондии
Докторска теза: Теодора Јовановић
Ментори: Кл. асист. др сци. мед. Ана Муњиза Јовановић, Доц. др сци. мед. Милутин Костић,
Период: 2023-2026

 

05/2023
Назив: Социјална когниција особа са епилепсијом
Главни истраживач: Асс. Сташа Лалатовић
Ментори: Проф. др Надежда Крстић, Доц. др Маја миловановић
Период: 2023-2024
 
04/2023
Назив: Процена ефеката примене психосоцијалне подршке паровима са
инфертилитетом
Главни истраживач: Доц. др Бојана Пејушковић
Период: 2023-2024
 
03/2023
Назив: Испитивање утицаја Тренинга вештина неговатеља на побољшање
квалитета живота и редукцију нивоа стреса код родитеља/старатеља деце са
развојним поремећајима
Главни истраживач: Др Милица Влаисављевић
Ментор: Проф. др Милица Пејовић Милованчевић
Период: 2023-2025
 
02/2023
Назив: Процена ефеката примене минималног пакета услуга психосоцијалних
интервенција за младе у здравству, образовању и социјалној заштити
Главни истраживач: Кл.асист. др Марија Митковић Вончина
Период: 2023-2024
 

 


2022


24/2022
Назив: Мапа социјалног окружења, као и начин информисања о дијагнози код
пацијената у Дневним болницама ИМЗ-а
Главни истраживач: Доц. др Милутин Костић
Период: 2022-2023

23/2022
Назив: Емоционална дисрегулација адолесцената - студија предиктора и
исхода
Главни истраживач:Кл.асист. др Марија Митковић
Ментори: проф. др Милица Пејовић Милованчевић,  Доц. Ивана Перуничић
Младеновић, Кл.асист. др Марија Митковић
Период: 2022-

18/2022
Назив: Процена "минимално важне" и "довољно важне" разлике за антидепресивну терапију депресије.
Главни истраживач:  Кл.асист. др Милутин Костић
Период: 2022-2023

10/2022
Назив: Преписивање clozapina код пацијената са неафективним психотичним поремећајима
Главни истраживач: Доц. др Чедо Миљевић
Период: 2022-2023
 

07/2022
Назив: Нова интервенција за имплементацију фармакогенетике у психијатрију
Главни истраживач: доц. др Марин Јукић
Сарадници носиоца истраживања: др Петар Вуковић, доц. др Чедо Миљевић, проф. др Нађа Марић
Период: 2022-2025

04/2022
Назив: Упоредна и засебна анализа социо-демографских и дијагностичких петогодишњих карактеристика првих прегледа Одељења за специјалистичко-кинсултативне прегледе и Кабинета за психотерапију ИМЗ-а
Главни истраживач: Прим. др Олга Чоловић, проф. др Милица Пејовић Милованчевић
Сарадници: Кл. асист. др Ана Муњиза Јовановић, др Милица Везмар, др Махајло Илић, др Мила Јаковљевић, др Теодора Јовановић
Период  – 2022- 2025

01/2022
Назив: Несуицидално самоповређивање младих: испитивање специфичности функције самокажњавања
Главни истраживач: Ана Радановић
Ментори: Проф. др Ксенија Крстић, проф. др Љиљана Михић
Период  –  2022-23


2021

 

15/2021
Назив: Фармакотерапија из спектра аутизма-искуства и ставови родитеља/старатеља
Главни истраживач: Кл. асист. др Вања Мандић Маравић, проф. др Милица Пејовић Милованчевић
Сарадник у истраживању: Кл. асист. др Милутин Костић, др Роберто Грујичић, др Јелена Васић, др Сања Лештаревић, др Јована Маслак
Период израде – 2021-23

13/2021
Назив: Пилот истраживање утицаја психосоцијалне интервенције DIALOG+ на квалитет живота пацијената оболелих од епилепсије
Главни истраживач: Доц. др Маја Миловановић
Сарадници: Проф. др Нађа Марић, Јана Сарић, Мр сци, Александра Паројчић, Др Иван Ристић
Период израде –  2021-2022

12/2021
Назив: Стандардизација упитника Inventar изјава о самоповређивању (Inventory of Statements about Self-Injury – ISAS) и о односу према лечењу и Discord апликацији пацијената који се самоповређују
Главни истраживач: Кл. асист. др Милутин Костић
Сарадник у истраживању: Др Сања Лештаревић, Ана Радановић, Др Јелена Васић
Период израде – 2021- 2022.

10/2021
Назив:Дијагностика неафективних психоза заснована на НМР метаболомици
Главни истраживач: Борис М Mандић, др сци, научни сарадник (PMF)
Сарадници: Доц. др Чедо Миљевић
Период израде –  2021-2026.

03/2021
Назив: Улога личности, ирационалних уверења и раних привржености у објашњењу зависничког понашања
Главни истраживач – Доц. др  Снежана Филиповић
Сарадници - Проф. др Горан Кнежевић, Доц. др Оливера Вуковић, Др сци Ивана Перуничић и Прим. др Ивица Младеновић
Период израде –  2021-2025

02/2021
Назив: Истраживање когнитивно-бихејбиоралних аспеката у пандемији COVID-19
Главни истраживач – Кл. асист. др Марија Митковић Вончина
Сарадници –Проф. др Милица Пејовић Милованчевић, Доц. др Миодраг Станковић
Период израде –  2021-


2020

16/2020               
Назив: Однос пацијената према лечењу, лекарима, саветима и информисаност
Истраживач – Др Теодора Јовановић
Главни истраживач – Асист. др Милутин Костић
Период израде –  2020 – 2022
 
09/2020
Назив: Полне разлике у синергистичком ефекту активације окситоцинергичке и серотонергичке неуротрансмисије у третману депресије – транслациона студија
Кординатор из ИМЗ  –  Доц. др Бојана Пејушковић
Главни истраживач – Проф. др Весна Пешић (ФармФУБ)
Период израде –  мај 2021 – мај 2024

06/2020
Назив: Валидација Станфордске скале социјалних димензија (СДСС) за процену неуроразвојних поремећаја на српском узорку
Главни истраживач – Кординатор из ИМЗ  – Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић
Центри укључени у истраживање – Др Мирко Уљаревић и Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia
Период израде –  2020 –  2022

03/2020
Назив: Развој нове скале за процену нежељених ефеката лекова (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT
Носилац истраживања на ИМЗ - Доц. др Оливера Вуковић
Главни истраживач - Kostas N. Fountoulakis
Период израде – 2021

02/2020
Назив: Студија праћења ефикасности сертралина и есциталопрама: оптимизација дозирања на основу јетриних изоензима
Главни истраживач – Доц. Др Марин Јукић, Фармацеутски факултет УБ (носилац пројекта : „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)
Учесници у истраживању са ИМЗ - Доц. Др Чедо Миљевић, Доц. Др Оливера Вуковић, Асист. Др Милутин Костић, Асист. Др Маја Милосављевић и Др Дуња Ранђеловић
Сарадник на пројекту - Проф. др Нађа П. Марић
Период израде  2020-2022
Више о истраживању


2019

 


2017

08/2017
Назив: Генетичка основа метаболичког синдрома код пацијената на терапији оланзапином и клозапином, као и утицај адјувантне терапије арипипразола код особа са развијеним метаболичким синдромом.
Истраживачи -  др Вања Мандић Маравић и др Милутин Костић.
Период израде - 2017-2022


2015

01/2015
Назив: Евалуација ефекта психотерапије
Главни истраживачи -  Др Олга Чоловић
Публикације:

 


Даље: Архива