Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Истраживања и публикације / Актуелна истраживања на ИМЗ
Етички кодекс – Добра научна пракса (2004)
Правилник о вредновању НИР – СлГласник 2016

Пријављивање истраживања на Институту за ментално здравље

Универзетет у Београду: Наука (корисне информације)

2021

 

13/2021

Назив: Пилот истраживање утицаја психосоцијалне интервенције DIALOG+ на квалитет живота пацијената оболелих од епилепсије

Главни истраживач: Доц. др Маја Миловановић

Сарадници: Проф. др Нађа Марић, Јана Сарић, Мр сци, Александра Паројчић, Др Иван Ристић

Период израде –  2021-2022

 

12/2021

Назив: Стандардизација упитника Inventar изјава о самоповређивању (Inventory of Statements about Self-Injury – ISAS) и о односу према лечењу и Discord апликацији пацијената који се самоповређују

Главни истраживач: Кл. асист. др Милутин Костић

Сарадник у истраживању: Др Сања Лештаревић, Ана Радановић, Др Јелена Васић

Период израде – 2021- 2022.

 

11/2021

Назив: Клиничко искуство/интуиција психијатара у брзој процени прогнозе пацијента у акутном погоршању – студентски рад

Главни истраживач – Кл. асист. др Милутин Костић

Сарадници – Урош Миладиновић

Период израде – 2021- XII 2021.

 

10/2021

Назив:Дијагностика неафективних психоза заснована на НМР метаболомици

Главни истраживач: Борис М Mандић, др сци, научни сарадник (PMF)

Сарадници: Доц. др Чедо Миљевић

Период израде –  2021-2026.

 

09/2021

Назив: Међународна студија о трауми у вези са порођајем- International Survey of Childbirth-related Trauma (INTERSECT)

Главни истраживач: Prof. Dr Susan Ayers

Сарадник у истраживању: Кл. асист. др Маја Милосављевић

Период израде – 2021- 2023.

 

08/2021
Назив: Карактесистике личности адолесцената са проблемом зависности од интернета

Главни истраживач – Анђелија Димовић (Проф. Тамара Џамоња-Игњатовић)

Сарадници – Марко Калањ, Никола Љубичић, Бранко Ристић, Тања Адамовић, Др Драган Пајић, Др Светислав Митровић

Период израде  – 2021

 

07/2021

Назив: Утицај арт терапије на побољшање психијатријских симптома

Главни истраживач – Др Теодора Јовановић (Др Милица Везмар)

Сарадници – Кл. асист. Милутин Костић, др Сања Ступар, др Јелена Бузејић, Бранка Судар

Период израде –  2021.

 

06/2021

Назив: Процена ефективности програма Креативни простор за ментално здравље у унапређењу квалитета живота психијатријских корисника

Главни истраживач - Маша Вукчевић Марковић, PhD,

Сарадници - Ирена Стојадиновић-PIN, доц. др Бојана Пејушковић

Период израде –  2021-2022

 

05/2021

Назив: Испитивање дезинтеграције као индивидуалне карактеристике код особа са поремећајима из спекра психозе

Главни истраживач - Др Иван Ристић

Ментор - Проф. др Нађа Марић Бојовић

Ко-ментор - Проф. др Горан Кнежевић

Сарадник у истраживању - Доц. др Чедо Миљевић

Период израде –  2021

 

04/2021

Назив: Истраживање квалитета живота особа са епилепсијом

Главни истраживач - Жарко Вукашиновић (Проф. др Јадранка Максимовић)

Сарадници - Доц. др Маја Миловановић, Прим. др Невенка Будер, Др Мирјана Јовановић, Др Влада Радивојевић, ВМС Снежана Златанов

Период израде –  2021

 

03/2021
Назив: Улога личности, ирационалних уверења и раних привржености у објашњењу зависничког понашања
 
Главни истраживач – Доц. др  Снежана Филиповић
 
Сарадници - Проф. др Горан Кнежевић, Доц. др Оливера Вуковић, Др сци Ивана Перуничић и Прим. др Ивица Младеновић
 
Период израде –  2021-2025

 

02/2021

Назив: Истраживање когнитивно-бихејбиоралних аспеката у пандемији COVID-19

Главни истраживач – Кл. асист. др Марија Митковић Вончина

Сарадници –Проф. др Милица Пејовић Милованчевић, Доц. др Миодраг Станковић

Период израде –  2021-

 

01/2021

Назив: Учесталост и врста прописаних антидепресива на псих. клиничким одељ. од 2013. до 2017. године

Истраживач – Асист. др Маја Милосављевић

Ментор – Доц. др Оливера Вуковић

Период израде –  Јан-Април 2021

2020

 

17/2020               
Назив: Разлике у усамљености психијатријских пацијената у односу на дијагнозу

Истраживач – Др Јелена Бузеић

Главни истраживач – Асист. др Милутин Костић

Период израде –  децембар 2020 – фебруар 2021

 

16/2020               
Назив: Однос пацијената према лечењу, лекарима, саветима и информисаност

Истраживач – Др Теодора Јовановић

Главни истраживач – Асист. др Милутин Костић

Период израде –  децембар 2020 – април 2021
 
15/2020
Назив: Анализа повезаности инсулинске резистенције и депресије у типу 2 дијабетеса

Истраживач – Асист. др Јелена Станарчић Гајовић

Чланови истражив. тима – Доц. др Оливера Вуковић, Асист. др Милутин Костић, Др Никола Јовановић

Ментор – Проф. Др Александра Јотић

Период израде  - 2021

 
13/2020

Назив: Перспектива младих о услугама заштите менталног здравља

Кординатор из ИМЗ  –  Проф. Др сци Јелена Радосављев Кирћански

Главни истраживач – Ирена Стојадиновић (Мрежа психосоцијалних интервенција – П И Н)  

Период израде –  октобар 2020

12/2020

Назив: Истраживање преваленције злоупотребе алкохола и психоактивних супстанци и психолошких корелата код младих миграната у Србији

Главни истраживач – Кординатор из ИМЗ  – Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић

Сарадници  – ДЕАПС и Филозофски факултет УБ

Период израде –  октобар 2020 – јул 2021

10/2020

Назив: Европска студија која се бави истраживањем ставова психијатара према њиховим пацијентима

Кординатор из ИМЗ  –  Др Јована Маслак

Главни истраживач – Др Zsuzsa Gyorffy Институт за бихејвиоралне науке, Универзитет Семенвајлс, Будимпешта 

Период израде –  септембар 2020 – октобар 2020

09/2020

Назив: Полне разлике у синергистичком ефекту активације окситоцинергичке и серотонергичке неуротрансмисије у третману депресије – транслациона студија

Кординатор из ИМЗ  –  Доц. др Бојана Пејушковић

Главни истраживач – Проф. др Весна Пешић (ФармФУБ)

Период израде –  мај 2021 – мај 2024

06/2020

Назив: Валидација Станфордске скале социјалних димензија (СДСС) за процену неуроразвојних поремећаја на српском узорку

Главни истраживач – Кординатор из ИМЗ  – Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић

Центри укључени у истраживање – Др Мирко Уљаревић и Dr Antonio Hardan,  University of Melbourne, Australia

Период израде –  јул 2020 – јул 2021

05/2020

Назив: Душевне сметње након пандемије COVID-19 популације која се обраћа Институту за ментално здравље

Носилац пројекта - Проф. др Нађа П. Марић

Организациона подршка - Проф. др Милица Пејовић Милованчевић и Доц. др Чедо Миљевић

Саветници на пројекту - Доц. др Оливера Вуковић и Прим. др Олга Чоловић, др сци, супспецијалиста психотерапије (теле-интервенција)

Учесници у истраживању - Доц. др Бојана Пејушковић, др Биљана Лукић, др сци мед Маја Милосављевић, клин. асист., др сци мед Милутин Костић, клин. асист., др сци мед Вања Мандић Маравић, клин. асист., др сци мед. Ана Муњиза, клин. асист., мр сци Александра Паројчић, клин. психолог и Тијана Вранеш, клинички психолог, др Ана Подгорац, др Милица Везмар, др Михаило Илић,  др Јована Маслак, Др Милош Лазаревић, Др Роберто Грујичић и др Неда Огњановић

Публикацијe:

03/2020

Назив: Развој нове скале за процену нежељених ефеката лекова (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Носилац истраживања на ИМЗ - Доц. др Оливера Вуковић

Главни истраживач - Kostas N. Fountoulakis

Период израде – 2021

02/2020

Назив: Студија праћења ефикасности сертралина и есциталопрама: оптимизација дозирања на основу јетриних изоензима

Главни истраживач – Доц. Др Марин Јукић, Фармацеутски факултет УБ (носилац пројекта : „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Учесници у истраживању са ИМЗ - Доц. Др Чедо Миљевић, Доц. Др Оливера Вуковић, Асист. Др Милутин Костић, Асист. Др Маја Милосављевић и Др Дуња Ранђеловић

Сарадник на пројекту - Проф. др Нађа П. Марић

Више о истраживању

01/2020

Назив:  Траума и социјална когниција – анализа повезаности код младих са поремећајима из анксиозно-депресивног спектра

Докторант - Др Милош Лазаревић

Ментор -  Проф. др Нађа П. Марић

Период израде 2020


2019

 

06/2019

Назив: Ставови према сексуалности

Главни истраживач - др сци. Светлана Здравковић,

Сарадници- прим. др Ивица Младеновић; др сци. Ивана Перуничић Младеновић; Јована Баћигалупо, дипл. психолог

Период израде 2019-2021

05/2019

Назив: Опрезно праћење депресивне епизоде

Истраживачи- др Милутин Костић

Главни истраживач-др Ана Муњиза; др Данило Пешић; др Вања Мандић Маравић; др Ана Подгорац; др Милица Везмар; др Марија Спасић; др Јелена Дракулић

Период израде 2019-2021

04/2019

Назив: Неискрено понашање адолесцената на друштвеним мрежама и ментално здравље.

Истраживачи - Др Ана Муњиза, др Жељка Кошутић, др Милутин Костић, др Данило Пешић, др Дејан Тодоровић, др Марија Митковић Вончина

Период израде  2019

Публикације:

02/ 2019

Назив: Истраживање о дисциплиновању деце у кућним условима у Србији. 

Истраживачи:

Институт за психологију - Проф. др Оливер Тошковић; Љиљана Лазаревић, др сци; Марина Виденовић; Ана Стојковић;

Институт за ментално здравље - Ван. проф. др Милица Пејовић Миловнчевић; др Марија Митковић Вончина; др Вања Мандић Маравић, др Роберто Грујичић; доц. Јелена Радосављем Кирћански

Период израде  2019-2021

Публикације:

01/2019

Назив: Истраживање концентрације неуроактивних амина, метаболита кинуренинског пута и цитокина и заступљеност генетских варијанти код пацијената са поремећајем из спектра аутизма.

Истраживачи: Проф. др Мирослав Савић, главни истраживач (Фармацеутрски факултет); Ван. проф. др Милица Пејовић Милованчевић

Главни истраживач-Маст. биол Ања Сантрач; др Александар Обрадовић; доц. др Иван Јанчић; Вања Мандић Маравић; др Роберто Грујичић; др Ана Муњиза; др Јована Маслак; доц. др Јелена Радосављев Кирћански

Период израде 2019-2021


2018

 

10/ 2018

Назив: Повезаност генетских мутација и фенотипских карактеристика у склопу психоза и аутизма

Истраживачи :

Клиника за психијатрију КЦС -асист. др Марина Михаљевић, асист. др Слободанка Пејовић Николиц, асист др Зорана Павловић;

Универзитетска дечја клиника - Доц. др Горан Чутурило;

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжињерство - Академик проф. др Милена Стевановић, др Данијела Дракулић;

Институт за ментално здравље -  доц. др Милица Пејовић Милованчевић, др Вања Мандић Маравић, др Роберто Грујичић, доц. Јелена Радосавље Кирћански и др Марко Јелисавчић

Период израде - 2018-2021

Публикацијe : 

07/ 2018

Назив: Трансгенерацијски пренос образаца злостављања

Истраживачи: Ван. проф. др Милица Пејовић Милованчевић,  проф. др Савета Драганић Гајић, клин. асист. др Марија Митковић Вончина, доц. Јелана Раосављев Кирћански, Десанка Нагулић, кл. психолог, Снежана Стојановић, дипл. соц. радник, др Ана Муњиза, др Вања Мандић Маравић

Период израде 2018-2020

Публикацијe :


2017

 

08/2017

Назив: Генетичка основа метаболичког синдрома код пацијената на терапији оланзапином и клозапином, као и утицај адјувантне терапије арипипразола код особа са развијеним метаболичким синдромом.

Истраживачи -  др Вања Мандић Маравић и др Милутин Костић.

Период израде - 2017


2015

 
01/2015

Назив: Евалуација ефекта психотерапије.

Главни истраживачи -  Др Олга Чоловић

Период израде - 2015

 

 


Даље: Архива